SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació és una de les funcions bàsiques del professorat tutor, que comptarà a l’efecte amb dos instruments: 1) la memòria d'activitats entregada per l'estudiantat (50%); 2) el qüestionari o full d'avaluació que li subministrarà la supervisió de l'alumnat una vegada finalitzades les pràctiques (50%). Pel que fa a la memòria, cal dir que l'estudiantat manifestarà de la millor manera possible en què han consistit les seues pràctiques. No hauria de tractar només d'una brillant redacció, més o menys plena d'idealisme, sinó de reflectir la trajectòria real de la seua Estada en Pràctiques. El més encertat serà que l'estudiantat contacte amb el seu professorat tutor i li demane orientació sobre l'estructura, apartats, dimensions, etc.
En qualsevol cas, i com a orientació general, hauria de comptar almenys amb tres blocs d'informació: a) El primer, dedicat a descriure el tipus de treball que es porta a terme en l'entitat d'acollida (característiques, estructura organitzativa, serveis que presta, personal de què disposa, tipus de funcionament, horaris, material disponible...). Amb tot això —que es pot veure enriquit per la inclusió de l'oportú material— l'estudiantat acreditarà el coneixement i la integració en el lloc d'estada en pràctiques; b) El segon, que constituiria el gruix de la memòria, se centrarà en el treball exercit realment per l'estudiantat, des de la primera planificació amb la tutoria i la supervisió, els objectius, les dificultats trobades, la temporalització, el desenvolupament de les tasques realitzades, la participació en altres activitats col·laterals, etc. Novament sembla obligat que l'alumnat incorpore material relacionat amb el seu treball, la qual cosa redundarà en una millor i més clara exposició; c) El tercer pot aprofitar-se per a efectuar una valoració personal de l'experiència realitzada; valoració crítica en definitiva sobre qualsevol assumpte relacionat amb el tema (siguen aspectes organitzatius, siguen referents al desenvolupament quotidià del seu treball, siguen mancances detectades, etc.), la qual cosa hauria d'ajudar a millorar l'assignatura d'Estada en Pràctiques, i —per tant— el nivell de la titulació. Finalment, la memòria s'ha d’entregar al professorat tutor, sempre després de la seua entrega a la supervisió, que amb la seua signatura avala el seu acord. Quant als terminis d’entrega, tant durant el primer com el segon semestre, el normal serà que siga durant el període d'exàmens el termini més indicat, és a dir, entre mitjans de gener i febrer en el primer semestre i entre juny i de juliol al segon semestre. En els casos en què les pràctiques es prolonguen durant els mesos de l'estiu, la memòria s'ha d’entregar a inicis del curs següent, ja que l'acta de l'assignatura es tanca definitivament el 30 d'octubre.

ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES I CONVALIDACIONS

En els casos excepcionals en què l'estada no puga realitzar-se, els crèdits assignats a aquesta assignatura es podran superar mitjançant la realització de treballs acadèmicament dirigits, comptant amb l'autorització de la Comissió d'Estades en Pràctiques de la Titulació i prèvia sol·licitud motivada, i per escrit, de l'estudiantat. Una vegada concedida l'autorització, la coordinació de pràctiques assignarà un professor tutor o professora tutora perquè assumisca la direcció del treball.

Pel que fa a la convalidació de les Estades en Pràctiques, s'ha d'adequar al que recullen les disposicions reguladores del règim general de convalidacions, com succeeix amb altres assignatures. En aquest cas, es pot sol·licitar bé l'exempció de les pràctiques, bé el reconeixement de crèdits per experiència professional: a) estudiantat amb experiència professional, adjuntant una memòria explicativa, pot sol·licitar l’exempció de realitzar les pràctiques (l'ha d'aprovar la CT). Ha de matricular-se en l'assignatura de Pràctiques Externes; s'avalua la memòria i es posa una nota final; b) reconeixement de crèdits per experiència professional: no incorporen qualificació en l'expedient i no es paguen taxes de matrícula de pràctiques (es tracta d'una convalidació). El màxim de crèdits reconeguts és del 15% del total. Normativa: http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/recotran.pdf. Responsable del procés: Servei de Gestió de Docència de l’Estudiantat.

Una vegada s'haja procedit al reconeixement de les pràctiques extracurriculars, la coordinació de pràctiques assignarà el professorat tutor perquè assumisca la direcció del treball. La forma d'avaluar aquest procediment serà la mateixa que en la realització de les Pràctiques Externes Curriculars.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16