Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1238 - Dret Autonòmic Valencià

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) L'assignatura serà avaluada de manera contínua al llarg del curs acadèmic per mitjà de la calificació dels casos pràctics o treballs que resolguen i presenten els estudiants (20% de la qualificació final). No són recuperables en segona convocatòria. No se n'exigeix cap nota mínima de la part pràctica per tal de superar l'assignatura.

A més, hi haurà una prova teòrica final i/o diverses proves teòriques al llarg del curs en les que els alumnes hauran de respondre a diverses qüestions de desenrotllament que seran extretes dels diferents epígrafs del programa (80% de la qualificació final).

Per a considerar superada l'assignatura, els estudiant hauran d'obtindre com a mínim  un 4 sobre 8 en la calificació teòrica de l'assignatura y un 5 sobre 10 com a nota global.

La nota de l'elaboració de treballs i casos pràctics no se sumarà a la nota de la prova final o proves teóriques continuades si aquesta/es no ha/n sigut superada/es (4 sobre 8 com a mínim).

B) Es considerarà com presentat a l'estudiant que realitze la prova final i/o les proves teòriques continuades.