Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura s'obtindrà com a resultat de sumar la valoració obtinguda en cadascuna de les tres proves de què consta l'assignatura, que són:

1- L'avaluació continuada, que constarà d'una prova de preguntes tipus test que correspondrà a el 20% de la nota final de l'assignatura.

2- La realització d'un treball acadèmic d'un tema relacionat amb els continguts de l'assignatura. Aquesta part correspon al 10% de la nota final de l'assignatura.

3- La realització d'un examen final de l'assignatura que correspondrà al 70% de la nota final de la esmentada assignatura. Aquest examen constarà de dues parts: part teòrica i part pràctica. Cadascuna d'aquestes dues parts tindrà la mateixa valoració en la nota final de l'assignatura: un 35%.

 Per superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'obtindre una qualificació mínima del 50%, tant en la part teòrica com a la part pràctica de l'examen (és a dir, en cadascuna d'elles hauran d'obtindre una puntuació de 1,75 punts per superar l'assignatura), i addicionalment, obtindre una qualificació global (examen més avaluació continuada més treballs) mínima de 5 punts.

La qualificació obtinguda per aquells estudiants que no obtinguen el mínim requerit per aprovar en l'examen escrit serà la nota obtinguda en aquest examen.

L'estudiant es considerarà presentat quan es presente a l'examen escrit (test, avaluació continuada i / o treballs).

Quan les circumstàncies ho requereixen les proves que formen part de l'avaluació de l'assignatura es realitzaran per mitjans virtuals accessibles a tots els estudiants, en previsió que aquestes proves no siguen presencials. En aquest cas, s'utilitzaran els mitjans telemàtics, si pot ser, oferts per la universitat, com l'aula virtual. Es contempla també la possibilitat de, addicionalment, utilitzar altres eines informàtiques com poden ser Google Meet o similars.