Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. El concepte jurídic de videojoc

1.1. Concepte jurídic i elements dels videojocs.

1.2. Drets fonamentals i videojocs.

1.2.1. Llibertat d'expressió i dret a la lliure empresa versus dret d'igualtat: els continguts sexistes i/o violents dels videojocs;

1.2.2. Dret de propietat versus llibertat d'expressió i dret a la intimitat;

1.2.3. Dones i escletxa digital: cap a un nou dret fonamental d'accés a la societat de la informació.

 

Tema 2. La propietat intel·lectual dels videojocs (I)

2.1. Introducció.

2.2. El subjecte de la propietat intel·lectual: la persona autora. Classes d'autoria. Altres titulars de drets de propietat intel·lectual.

2.3. Contingut de la propietat intel·lectual

2.3.1. Els drets morals;

2.3.2. Els drets d'explotació econòmica: modalitats, límits, durada, transmissió;

2.3.3. El moviment open source o de «programari lliure».

 

Tema 3. La propietat intel·lectual dels videojocs (II)

3.1. Introducció.

3.2. La propietat intel·lectual del programari.

3.3. La propietat intel·lectual de les obres audiovisuals.

3.4. La protecció jurídica de la propietat intel·lectual

3.4.1. El Registre de la Propietat Intel·lectual;

3.4.2. Les llicències de propietat intel·lectual:

3.4.3. Altres vies de protecció jurídica.

 

Tema 4. La propietat industrial i altres aspectes de la protecció jurídica dels videojocs

4.1. Introducció.

4.2. Es aplicable el sistema de patents als videojocs?

4.3. La marca i altres signes distintius dels videojocs.

4.4. El disseny industrial i els videojocs.

4.5. Competència deslleial i videojocs.

 

Tema 5. El joc en línia. La contractació electrònica

5.1. Introducció.

5.2. La Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; normativa de desplegament.

5.3. La regulació jurídica de la contractació electrònica.

5.4. Publicitat i videojocs.

 

Tema 6. Dret del Treball i videojocs

6.1. Introducció.

6.2. Els treballs subjectes a l’Estatut dels Treballadors.

6.3. La normativa que regula la relació laboral.

6.4. Modalitats del contracte de treball.

6.5. Termini de prova.

6.6. Drets i obligacions de la persona treballadora i de l’empresa.

6.7. Classificació professional i funcions a exercir en el lloc de treball.

6.8. Lloc de treball.

6.9. Temps de treball.

6.10. El salari.

6.11. Modificació substancial de les condicions de treball.

6.12. Suspensió del contracte de treball.

6.13. Extinció del contracte de treball.