Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1221 - Informàtica Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

L'avaluació contínua (60%) constarà de diversos entregables i proves d'autoavaluació que es realitzaran al llarg del semestre en dates que es comunicaran a través de l'Aula Virtual. No s'exigeix nota mínima en aquesta part. En concret:

  1. Autoavaluació (10%), consisteix en una sèrie de qüestionaris que l'alumne realitzarà a través de l'Aula Virtual. En la segona convocatòria no es podrà recuperar aquesta part.
  2. Exercici pràctic (50%), consta de dos entregables i cada un d'ells suposa un 25% de la nota final. En la segona convocatòria es podrà recuperar fins a la meitat del seu pes per mitjà d'una prova a realitzar el mateix dia que l'examen final.

Respecte a l'examen final (40%), és condició necessària obtindre almenys 4 punts en la realització d'aquesta prova per a superar l'assignatura. En el cas d'obtindre una qualificació inferior a 4, la nota final es calcularà de la mateixa manera però si aquesta resultara ser superior o igual a 5 es canviaria per un 4,5. En la segona convocatòria es podrà recuperar la totalitat del pes d'aquesta prova.

Es considera que un alumne o alumna es presenta a una convocatòria si es presenta a l'examen final.