Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1137 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Taller d'habilitats i simulació

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

- 40% examen escrit

- 20% resolució de casos: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit.

- 20% taller d'habilitats ECOE. Nota mínima per superar l'assignatura: 5/10

- 20% resolució d'exercicis: nota del tutor de pràctiques(10%)+treball personal cas clínic anestesia(10%). Nota mínima: 5/10

Per tant, la prova final escrita puntua un 60% de la nota global

 

PROVA ESCRITA

L'examen final constarà de 50 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta. 3 preguntes mal contestades restaran una ben (-0.33 per cada pregunta mal).

La qualificació mínima per a superar l'assignatura serà de 5 sobre 10 punts.

 

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (resolució d'exercicis) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.Aquesta activitat és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatòria

Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedeixi a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguin superades es guardaran per a la següent convocatòria.