Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1135 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

· 20% taller d'habilitats: ECOE. Nota mínima per a superar l'assignatura: 5/10

· 20% resolució d'exercicis: nota del tutor de pràctiques (5%) + portafoli (15%). Nota mínima: 5/10

· 40% examen escrit

· 20% resolució de casos: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit.

Per tant la prova final escrita puntua un 60% de la nota global.

PROVA ESCRITA: Hi haurà dues proves d'avaluació escrita:

A) PARCIALS:

· 1 parcial enquadrat en el primer quadrimestre: constarà de 50 preguntes i la qualificació mínima per a superar el parcial serà d'un 6 sobre 10.B) EXAMEN FINAL:


· L'examen final constarà de 100 preguntes explicant ambdues, o de 50 preguntes si ha superat el primer pacial. La qualificació mínima per a superar l'examen serà d'un 5 sobre 10. L'examen es considerarà aprovat sol i solament si s'obté una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les parts (quan l'alumne va amb tota la matèria al final) o en la part no aprovada (en el cas de l'alumne que no ha superat el primer parcial). En cas de l'alumne que vaja amb tota la matèria a l'examen final, si obté una nota igual o superior a 5 en una part i no en l'altra es guardarà la nota de la part superada per a la següent convocatòria.

L'esquema d'examen en els parcials i el final serà el mateix.

· Opcions: 4 opcions

· Penalització: 3 preguntes contestades malament resten una bé (-0.33 per cada pregunta mal)

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (taller d'habilitats i resolució d'exercicis:nota del portafoli + notes tutor de pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria


Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.