Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1119 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Introducció a la Microbiologia

TEMA 1 Introducció a la Microbiologia i parasitologia.

TEMA 2.Relacions simbiòtiques.Microbiota normal

 

Bloc 2: Els microorganismes com a productors de malalties infeccioses

TEMA 3 Infecció i malalties infeccioses.Factors determinants de l'acció patògena

TEMA 4:   Mecanismes de defensa enfront de la infecció

Bloc 3: Bacteriologia

TEMA 5.Els bacteris: Morfologia i estructura.

TEMA 6.Els bacteris: Metabolisme i genètica bacteriana.Taxonomia.

 

Bloc 4: Funcionament del laboratori de microbiologia.

TEMA 7: Organització del laboratori de microbiologia.Seguretat en el laboratori de Microbiologia Clínica.

TEMA 8: Selecció, recol·lecció i transport de mostres per a examen microbiològic.

TEMA 9:   Mètodes  de cultiu per al diagnòstic de laboratori de malalties infeccioses

TEMA 10: Mètodes serológicos i moleculars per al diagnòstic de laboratori de malalties infeccioses

 

Bloc 5: Control dels microorganismes.Acció d'agents físics i químics enfront dels microorganismes

TEMA 11.  Principis d'Epidemiologia i prevenció de les malalties infeccioses

TEMA 12.Control dels microorganismes.Esterilització i desinfecció.

TEMA 13.Antibiòtics i antimicrobians.Principis

Bloc 6.Bacteris patògens

Tema 14.Cocos Gram positius

Gèneres Staphylococcus , Streptococcus i Enterococcus.Bases del diagnòstic microbiològic i tractament  de la infecció per Staphylococcus aureus, i d'altres estafilococs d'interés mèdic (SCN o coagulasa negativa).Importància de S.aureus resistent a meticilina com a agent causal d'infecció  nosocomial.Característiques biològiques i patogènia de la infecció per Streptococcus (S.pneumoniae, S.pyogenes, S.agalactiae) i Enterococcus.

Tema 15.Cocos gramnegatius

Gèneres Neisseria, Moraxella  i Acinetobacter.Bases del diagnòstic microbiològic i clínic,  Tractament.

Tema 16.Bacils grampositius aerobis

Gèneres: Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Bacillus iRhodococcus.Característiques microbiològiques, manifestacions clíniques i tractament.

Tema 17.Bacteris anaerobis

Gènere: Clostridium.Bases del diagnòstic microbiològic, principals manifestacions clíniques i tractament de les infeccions produïdes per espècies del gènere: C. botulinum, C.perfringens, C.tetani, C.difficile.Altres bacteris anaerobis.

Tema 18a.Bacils gramnegatius I

Bases del diagnòstic microbiològic i tractament de la patologia causada per espècies de bacils gramnegatius no exigents, inclosos en les famílies següents: F.Enterobacteriaceae, Aeromonaceae i Vibrionaceae.

 

Tema 18b.Bacils gramnegatius II

Bases del diagnòstic microbiològic i tractament de la patologia causada per espècies de bacils gramnegatius no fermentadores: Gèneres Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas.

Tema 19.Bacils gramnegatius de morfologia incurvada i microaeròfils

Característiques microbiològiques.Diagnòstic i tractament de les infeccions per espècies  dels  Gèneres  Campylobacter i Helicobacter.

Tema 20.Bacils gramnegatius nutricionalment exigents

Característiques microbiològiques i  requeriments especials per al  cultiu d'espècies  pertanyents als  Gèneres  Haemophilus, Bordetella, Pasteurela, Francisella, Brucella i Legionella.Diagnòstic i tractament de les infeccions que produïxen.

Tema 21. Espiroquetes: bacteris de morfologia espiralar

Característiques microbiològiques.Diagnòstic i tractament de les infeccions per espècies  dels  Gèneres  Treponema, Borrelia i Leptospira.

Tema 22.Micobacterias i espècies afins

Patologia causada per Mycobacterium tuberculosi i M.leprae.Característiques microbiològiques, clíniques i tractament.Infeccions  causades per micobacteries no tuberculoses.Micobacterias atípiques.Altres bacteris àcid-alcohol resistents.

Tema 23.Formes especials de bacteris

Característiques úniques de bacteris dels gèneres Mycoplasma , Ureaplasma, Chlamydia, Chlamydiophila, Ehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Orientia i Coxiella.Patologies més importants, diagnòstic i tractament.

Bloc 7: Fongs d'interés en patologia humana.Micologia

Tema 24a.Fongs.Micetismes, Micotoxicosis i infeccions fúngiques.Factors predisposadors per a l'adquisició d'una infecció fúngica invasiva.Patògens primaris i infecció fúngica en el pacient immunodeprimit.Característiques diagnòstiques i principals antifúngics.

Tema 24b.Micosis cutànies i subcutànies.

Tema 24c.Micosis sistèmiques.

Tema 24d.Micosi oportunistes.

Bloc 8: Virus d'interés en patologia .Humana

Tema 25.Característiques generals.Virologia.

Propietats generals, estructura i classificació.Mecanismes de replicació i conseqüències de la infecció viral.Infeccions per prions.

Tema 26.Virus ADN

Manifestacions clíniques, diagnòstic i tractament de les infeccions per Parvovirus, Poliomavirus, Papil·lomavirus, Adenovirus, Poxvirus i virus de la família Herpesviridae.

Tema 27.Virus ARN

Infeccions virals per Picornavirus, Reovirus, Togavirus, Flavivirus, Bunyavirus, Coronavirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Parainfluença, Morbillivirus, Filovirus i Rhabdovirus.

Tema 28a: Infeccions per Retrovirus: HTLV i VIH.

Tema 28b Virus causants d'Hepatitis.VHB, VHC, VHA, VHD, VHE i VHG.

Bloc 9.Paràsits d'interés en patologia humana.Parasitologia.

Tema 29.  Parasitologia.Generalitats.Taxonomia i morfologia.Distribució geogràfica, mecanismes de transmissió, forma infectant i cicle biològic de les espècies parasitàries productores de malalties en humans.Principals manifestacions clíniques, diagnòstic, tractament i profilaxi de les principals parasitosis humanes.

Tema 30.Protozous intestinals i genitourinaris.Distribució geogràfica, mecanismes de transmissió, forma infectant i cicle biològic de les espècies parasitàries productores de malalties en humans.Principals manifestacions clíniques, diagnòstic, tractament i profilaxi de les principals parasitosis humanes.

Tema 31.Protozous hematotisulars.Plasmodium, Babesia, Tripanosoma, Leishmania.Distribució geogràfica, mecanismes de transmissió, forma infectant i cicle biològic de les espècies parasitàries productores de malalties en humans.Principals manifestacions clíniques, diagnòstic, tractament i profilaxi de les principals parasitosis humanes.

Tema 32.Helmints: nematodes.Taxonomia i morfologia.Distribució geogràfica, mecanismes de transmissió, forma infectant i cicle biològic de les espècies parasitàries productores de malalties en humans.Principals manifestacions clíniques, diagnòstic, tractament i profilaxi de les principals parasitosis humanes.

Tema 33.Helmints: platihelmints: trematodes i cestodes: Taxonomia i morfologia.Distribució geogràfica, mecanismes de transmissió, forma infectant i cicle biològic de les espècies parasitàries productores de malalties en humans.Principals manifestacions clíniques, diagnòstic, tractament i profilaxi de les principals parasitosis humanes.

Tema 34.Ártropodos: ectoparàsits i vectors.Distribució.Profilaxi.Prevenció i tractament.

 

PRÀCTIQUES

Pràctiques de microbiologia bàsica:

 Pràctica 1:  Tècniques bàsiques de maneig del laboratori de microbiologia.Realització de cultius al mig sòlid i líquid.Realiación de cultius de mostratge i obtenció de cultius purs.Caracterització morfològica i bioquímica.

Pràctica 2  Metodologia experimental.Estudi de la microflora de la pell.Efecte d'un desinfectant en la microflora de la pell de la mà.A partir d'unes hipòtesis inicials els alumnes realitzaren tot l'experiment, inclosos l'arreplegada de dades, anàlisis estadístiques, representació dels resultats  i discussió d'estos.

Pràctica 3: Caracterització morfològica dels bacteris.Observació microscòpica.Mètodes de tenyiment: tenyiment Gram, tenyiment d'endòspores.

Pràctiques clíniques:

Les pràctiques clíniques es realitzaran en el Servici de Microbiologia de l'Hospital Universitari de la Plana a Vila-real (Castelló)  i aniran orientades que l'alumne conega l'estructura general d'un laboratori de Microbiologia clínica així com els principals mètodes diagnòstics disponibles per a la detecció i identificació dels principals microorganismes implicats en les diferents síndromes infeccioses