Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1119 - Microbiologia i Parasitologia General

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions teòriques ocupen un 54% del temps total de l'assignatura i en elles es realitzarà l'explicació dels fonaments teòrics fent ús de les tecnologies de la informació i Comunicació (TIC). 

La docència de teoria en cada sessió s'oferirà, en dies alterns, només a dos dels quatre subgrups (els demés estudiants podrán seguir la clase online per streaming).

Les sessions pràctiques conformen el 18% del temps total de l'assignatura. En elles es realitzarà una aplicació a nivell experimental dels coneixements adquirits. 

Els seminaris (2%) consistiran en la presentació i discussió de casos pràctics i temes d'interès.

En les tutories (14%) es procedirà a l'orientació de l'alumnat i resolució de dubtes. 

El treball independent suposa un 60% del temps total de l'assignatura i en ell els alumnes prepararen els treballs, seminaris i l'examen. 


L'avaluació (2% del temps total de l'assignatura), consistirà en les següents proves:

1. Els coneixements teòrics s'avaluaran mitjançant una única prova escrita Mixta (tipus test i preguntes curtes) amb una contribució en la nota final del 65%. 

2. Les classes pràctiques tindran un pes del 25% en la nota final. S'avaluaran continguts procedimentals durant la realització d'aquestes i la memòria de les pràctiques. 

3. S'avaluaran de forma continuada altres activitats (seminaris i tutories)  be de forma directa o mitjançant la inclusió de preguntes en l'examen teòric final (10%). 

L'assistència a les activitats presencials és obligatòria i la participació activa de l'alumne en totes les activitats docents es valorarà positivament en la qualificació final.