Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d'organització i planificació.

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d’acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent.

IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar la seua posada en marxa i la seua millora contínua i valorar el seu impacte econòmic i social.

IR16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l’enginyeria de programari.

IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l’accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Resultats d'aprenentatge

Redactar en llengua anglesa documents tècnics d’enginyeria del programari. (CG04)

Identificar i analitzar els requisits que ha de complir un sistema informàtic per a resoldre els problemes o assolir els objectius d’organitzacions. (CG01, IR01)

Explicar i aplicar els conceptes d’estimació, planificació i direcció de projectes de programari. (CG02, IR02)

Dissenyar processos del sistema i interfícies d’usuari tenint en compte l’anàlisi, les característiques dels usuaris, les dades i els processos. (IR01, IR17)

Desenvolupar, mantindre i avaluar sistemes que satisfacen els requisits, i que siguen fiables, eficients i viables econòmicament. (IR01, IR17)

Descriure i diferenciar els conceptes d’enginyeria de programari, sistemes informàtics, sistemes d’informació, metodologies, tècniques i eines de suport a l’enginyeria del programari. (IR16)