Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els continguts de l'assignatura s'articularan a través de les següents activitats d'ensenyança-aprenentatge, cada una de les quals es desenvoluparà utilitzant la metodologia didàctica que s'indica:

  • Classes teòriques: ací les metodologies didàctiques utilitzades seran la lliçó magistral i la resolució d'exercicis i problemes.
  • Classes de problemes. S'enfocaran utilitzant com metodologia la resolució d'exercicis i problemes.
  • Seminaris: ací utilitzarem l'aprenentatge basat en problemes.

Glossari:

  • Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
  • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenrotllar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
  • Aprenentatge basat en problemes: Mètode d'ensenyança-aprenentatge el punt de partida de la qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenrotllar determinades competències prèviament definides.
  • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyança-aprenentatge en què els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca per mitjà de la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desplegament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.