SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

En cada convocatòria, la nota global de l'assignatura s'obtindrà de la manera següent:
 
Primera convocatòria
  • Avaluació contínua (30%)
    • Pràctiques de laboratori (10%)
    • Exercicis (20%)
  • Examen final (70%)
Per superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final.
 
Segona convocatòria
  • Avaluació contínua (30%): S'utilitzarà la mateixa nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs.
  • Examen final (70%)
Per superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final.
 
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
  • Avaluació contínua (30%): S'utilitzarà l'última nota d'avaluació contínua disponible.
  • Examen final (70%)
Per superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final.
 
Altres consideracions
 
L'estudiant es considerarà presentat a la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.
 
La nota de l'avaluació contínua només és vàlida per a les dues convocatòries del curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16