SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1 i nota 3)
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (30%)
 • Qualificació de les memòries de laboratori (15%)
 • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%).
 • Examen (70%)
 • Examen final de primer semestre (15%) (veure nota 1)
 • Examen final de segon semestre (60%). L'examen inclourà un test sobre conceptes teòrics i de compressió de l'assignatura, en el qual caldrà obtenir una qualificació d'APTE perquè l'examen de problemes comptabilitzi. La nota de l'examen final, superat el test, s'obtindrà de la resolució dels problemes (veure nota 1 i 2).
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (30%)
 • Qualificació de les memòries de laboratori (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria, no es recuperarà en segona convocatòria.
 • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria, no es recuperarà en segona convocatòria.
 • Examen (70%)
 • Examen final (70%): abastarà els continguts de primer i segon semestre. També inclourà una prova tipus test, en què caldrà obtenir una qualificació d'APTE perquè l'examen de problemes comptabilitzi, i una prova de resolució de problemes, que proporcionarà la qualificació final de l'examen. (Veure nota 3)

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura. Inclourà una prova tipus test, en què caldrà obtenir una qualificació d'APTE, i una prova de resolució de problemes que atorgarà la qualificació final de la prova.
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació en l'examen final de primer semestre d'un 4 sobre 10 i al final de segon semestre un 4 sobre 10. S'exigeix ​​obtenir una qualificació d'APTE en les proves tipus test per superar l'assignatura. No s'exigeix ​​nota mínima en les memòries de laboratori ni en els problemes a resoldre durant el curs.
Nota 2: en l'examen final de segon semestre es podrà recuperar la nota de l'examen final de primer semestre. S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 en aquest examen per superar l'assignatura. Els alumnes que vulguin recuperar la nota hauran de resoldre un problema addicional sobre els continguts del primer semestre.
Nota 3: en l'examen final de segona convocatòria s'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10.

Altres consideracions
L'estudiant / a es considerarà 'presentat' a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) quan s'hagi presentat a l'examen final d'aquesta convocatòria (examen final de segon semestre de primera convocatòria o examen final de segona convocatòria). Quan el / la estudiant només s'hagi presentat a l'examen final del primer semestre no es considerarà com presentat. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a 'a la convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16