Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

65%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

35%

Criteris de superació

L’avaluació de les Pràctiques Externes correspon al tutor o tutora, qui ha de tindre en compte dos conceptes. Per una banda, la valoració del supervisor o supervisora en l'empresa (35% de la nota); i per una altra, la seua pròpia qualificació, d’acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l’alumne o alumna, incloent-hi l’entrega d’informes i el contingut de la memòria final (65% de la nota).

En el cas de Reconeixement de Pràctiques Extracurricurlars i Exempcions, no intervé el primer component i la qualificació màxima serà, per tant, el 65% del total. En canvi, quan es tracte d'exempció, el tram corresponent al supervisor es podrà substituir per altres criteris com ara el temps treballat, l’adequació de les tasques al grau i les responsabilitats assumides.

L'alumne que hagi sol·licitat el treball acadèmicament dirigit serà avaluat per la Comissió de Pràctiques. L'avaluació es realitzarà en funció de la qualitat de treball i/o l'exposició realitzada.

Per a superar l’assignatura és necessari i suficient assolir una puntuació global de 5, en una escala de 0 a 10.

A l’efecte de formalitzar l’acta de l’assignatura, tindrà la consideració de presentat tot l'estudiantat matriculat amb tutor o tutora assignat; excepte si no haguera pogut completar les pràctiques per causa que no li siga imputable.