Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1047 - Fiscalitat Empresarial

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció a la fiscalitat empresarial

2. L'Impost sobre Societats

2.1. característiques generals

2.2. La determinació de la base imposable

2.2.1. amortitzacions

2.2.2. Les pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials

2.2.3. les provisions

2.2.4. Les despeses no deduïbles

2.2.5. Les regles de valoració

2.2.6. La compensació de bases imposables negatives

2.3. La liquidació de l'impost

2.3.1. Els tipus de gravamen

2.3.2. La correcció de la doble imposició

2.3.3. bonificacions

2.3.4. Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats

2.4. Règims especials

2.4.1. Règim especial de empreas de reduïda dimensió

2.4.2. Contractes d'arrendament financer

2.5. Pagaments a compte i obligacions formals

3. La tributació de les activitats econòmiques en l'IRPF

3.1. Aspectes generals de l'impost

3.2. Els rendiments d'activitats econòmiques


3.2.1. L'estimació directa normal

3.2.2. L'estimació directa simplificada

3.2.3. L'estimació objectiva

3.3. Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials afectes a l'activitat econòmiques

3.4. Obligacions formals i pagaments a compte


4. L'impost sobre el valor afegit

4.1. Introducció

4.2. Lliuraments de béns i prestacions de serveis

4.3. Adquisicions intracomunitàries de béns

4.4. Importacions de béns

4.5. La repercussió de l'impost

4.6. la quota

4.7. Deduccions i devolucions

4.8. obligacions formals

4.9. Els règims especials


5. Altres impostos empresarials

5.1. l'IAE

5.2. Gravamen sobre les operacions societàries

5.3. Els impostos especials