FC1040 - Comptabilitats Sectorials

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Marc Regulatori de la Comptabilitat Sectorial 

Tema 2 : Comptabilitat de les empreses de Promoció Immobiliària 

Tema 3: Comptabilitat de les empreses Cooperatives

Tema 4:  Comptabilitat de les Societats Anònimes Esportives