Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

I. EXAMEN ESCRIT (TEST, DESENVOLUPAMENT I PROBLEMES D'EXCEL (7 punts)

L'avaluació d'aquesta part de fonaments teòrics abastarà tres blocs:

I.1. EXAMEN TEÒRIC (5 punts):

 • Perquè l'alumnat pugui aprovar l'assignatura necessita obtenir en l'examen almenys un 2 sobre 5 punts.
I.2. EXAMEN D'EXCEL (2 punts):
 • Aquesta part computa un 2 punts de la nota final.
 • L'assistència a aquestes classes és obligatòria.
 • En l'última sessió lectiva de laboratori es realitzarà un exercici individual que computarà com a prova d'examen per a aquesta part de l'assignatura.

II. RESOLUCIÓ D'EXERCICIS, PROBLEMES I CASOS (3 punts)

II. 1 PROJECTE D'INVESTIGACIÓ: INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA BASE DE DADES (2,5 punts)

 • Aquesta part computa 2,5 punts. En aquesta nota es tindrà en compte el disseny del prototip de bases de dades (1 punt), l'informe justificatiu de l'estructura dissenyada (1 punt), i la presentació pública del treball final (0,50 punts).
 • La nota final pràctica de cada alumne reflectirà la nota assignada al seu grup i l'avaluació per la resta de membres del seu equip de la seva contribució a l'esforç col·lectiu, ponderant cada part un 50%.

II.2  MINI-CASOS (0,5 punts)

 • Les habilitats adquirides en la resolució de mini-casos s'avaluaran a través d'un exercici pràctic que s'introduirà al final de l'examen de teoria i que computarà 0,5 punts.

CRITERIS DE SUPERACIÓ I RECUPERACIÓ

 • L'alumne haurà de treure un mínim de 2 punts (sobre 5) en l'examen teòric.
 • La suma de les parts d'Excel (2 punts), Bases de dades (2,5 punts) i Mini-Casos (0,5 punts) ha també d’aconseguir un mínim de 2 punts (sobre 5) per sumar esta nota a la nota obtinguda en l'examen teòric. No s'exigeix un mínim en cadascuna d'aquestes parts individuals. Totes aquestes proves, inclosa la del projecte de Bases de dades, podran ser recuperades en segona convocatòria a través d'un examen.
 • La suma de Mini-Casos, Excel, Bases de dades i l'Examen Teòric ha de ser com a mínim de 5 sobre 10 per aprovar l'assignatura.
 • A l'alumne se li podrà guardar la nota obtinguda en Examen Teòric (5 punts), Excel (2 punts), Bases de dades (2,5 punts) i Mini-Casos (0,5 punts) únicament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.
 • L'alumne apareixerà com No presentat si no realitza l'examen teòric.
 • Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.