Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació economicopatrimonial de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Jutjar i criticar la informació comptable obtinguda

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Diferenciar i registrar els distints canvis en el patrimoni de les empreses

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer i aplicar les normes de valoració de la normativa vigent