Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0964 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

L'examen escrit de l'assignatura (70%) constarà de dues parts: prova final de l'assignatura (30%) i lliurament de dues traduccions avaluables (40%).

L’elaboració de treballs acadèmics (20%) consistirà en el lliurament de tasques de traducció o d’altres tipus a través de l’aula virtual.

La carpeta d’aprenentatge i/o dossiers (10%) consistirà en la resta de tasques no compreses en els dos apartats anteriors, i inclourà principalment els materials utilitzats en les presentacions orals en classe i la participació en discussions i debats.

Per a superar l’assignatura, l’estudiantat s’haurà d’haver presentat a les dues parts de l’examen escrit. La mitjana de les dues parts de l’examen escrit haurà de ser igual o superior a 5. Si una/un estudiant no participa en l’elaboració de treballs acadèmics o en la carpeta d’aprenentatge i/o dossiers, podrà superar l’assignatura igualment, però aleshores la nota de l’examen escrit haurà de ser suficientment alta per a compensar la no participació en aquests dos apartats, o en un dels dos, ja que la nota final de l’assignatura sempre serà la mitjana ponderada dels tres apartats de l’avaluació.

Aquests criteris s’aplicaran tant en la primera convocatòria com en la segona.

En aquesta assignatura el barem de referència per a l’avaluació serà el barem marc aprovat pel Consell de Departament de data 4 de juny de 2003 i reajustat el 24 de juny de 2003 (consulteu la web del Departament de Traducció i Comunicació, www.trad.uji.es).