Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG06 - Autonomia

CG11 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Traduir textos breus de caràcter general.

Reflexionar sobre aspectes teòrics i extraure conclusions per a millorar en la pràctica traductora.

Realitzar activitats d'anàlisi de traduccions en l'Aula Virtual.

Organitzar l'exposició d'un tema concret.

Llegir textos i sintetitzar les idees principals.

Aplicar els coneixements teòrics bàsics, el metallenguatge propi de la disciplina i entendre la complexitat de la traducció (aplicar correctament els conceptes de classes, tipus, modalitats i mètodes de traducció).