Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0904 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (I)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Procés d'avaluació entre estudiants

5%

Criteris de superació

La professora explicarà en classe el mètode d'avaluació de l'assignatura perquè els alumnes estiguin familiaritzats amb els objectius i expectatives del curs. A més, es dedicarà una sessió completa a explicar l'examen final i l'avaluació del mateix. D'aquesta manera, els alumnes entendran que l'avaluació del curs consisteix en una sèrie de mòduls que culminaran en l'examen final en el qual s'aplicaran criteris principalment analítics (enfront d'altres mètodes holísticos o oberts). Els alumnes que no poden assistir a classe amb regularitat trobaran informació sobre l'avaluació a l'aula virtual.
 

La qualificació final s'establirà a partir de:

i. Examen final d'un text de 200-400 paraules. En l'examen, que se celebrarà en la data oficial fixada pel Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, s'avaluarà a l'alumne sobre l'aprenentatge (de coneixements i competències) que ha adquirit al llarg del curs (vegin-se apartats anteriors). Durant la realització de la prova, amb durada d'entre 2 i 3 hores, l'alumne podrà consultar tot tipus de documentació. No obstant això, la professora decidirà si l'examen es realitzarà en un aula normal (pel que no podran consultar-se fonts informàtiques) o en un laboratori (en aquest cas sí que es permetrà la consulta de les eines electròniques pròpies d'aquest laboratori; no podrà consultar-se Internet ni l'estudiant podrà comunicar-se a través de l'email i altres mitjans mòbils). La professora podrà, si ho considera convenient, sol·licitar a l'alumnat que demostri un coneixement teòric de les estratègies de traducció (70%).
 

ii. Dossier d'activitats realitzades al llarg del curs. L'alumne haurà de presentar les activitats i demostrar progressió en les mateixes més que corroborar excel·lència en totes i cadascuna de les tasques presentades en els terminis dels quals informi la professora a través de l'aula virtual (15%).
 

iii. Memòria i informes de pràctiques (per exemple, diari de treball de classe). L'alumne haurà de presentar les memòria/informi i demostrar progressió en les mateixes, més que demostrar excel·lència en tots i cadascun dels apartats de la memòria/informi en el termini del que informi la professora a través de l'aula virtual (10%).
 

iv. Procés d'avaluació entre estudiants. Els estudiants participaran en classe per reflexionar sobre el seu propi treball i el dels seus companys i realitzaran les activitats específiques d'avaluació INTER PARES (5%).

No es modificarà la data de l'examen final tret que l'alumne o l'alumna aporti una justificació convincent per a això amb, almenys, un mes d'antelació a la data oficial.