Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0926 - Creativitat I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

El 50% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes). La nota mínima exigida per aprovar és de 5 sobre 10.

L'altre 50% de la nota final correspon a l'observació/execució de tasques i pràctiques i als projectes. La nota mínima exigida per a considerar superada aquesta part és de 5 sobre 10. Tant la presentació oral de les pràctiques com el Seminari de Creativitat en Viu no són recuperables en segona convocatòria.

Per a poder fer ús de les ponderacions, l'alumne ha de tindre aprovat tant l'examen com la part de les pràctiques. Si alguna d'aquestes dues parts no està aprovada en qualsevol convocatòria, l'alumne haurà de recuperar-la en la següent convocatòria, constant com a suspens fins que les dues parts estiguen aprovades i es puga fer la suma de totes les ponderacions.

En el següent quadre s'explica amb més detall la ponderació de cadascuna de les parts de l'avaluació, amb un desglosse del 50% corresponent a les pràctiques:


Avaluació

Recuperació

Criteris d'avaluació i observacions


Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable?

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació


1

Examen individual sobre continguts bàsics.

50%

50%

Examen en el període de recuperació

L’avaluació inclou aspectes teòrics i pràctics.

2.1

Treball en grup:

Entrevista a un creatiu

8%

8%

Entrega día de l’examen de recuperació.

Elecció del creatiu.

Característiques de la personalitat creativa.

Procés de creació.

Producte creatiu.

2.2

Presentació oral del treball

2%

No 

-

-

Presentació oral.

3.1

Treball en grup: resolució d’un briefing.

10%

 

 

10%

 

 

Entrega día de l’examen de recuperació.

Adequació al briefing i viabilitat.

Estratègia.

Estratègia creativa.

Artefinalització de les peces.

3.2

Presentació oral de campanya

5%

No 

-

-

Presentació oral (1 punt)

4.1

Treball en grup: pràctica innovació / tensió social.

8%

10%

 

 

Entrega día de l’examen de recuperació.

Selecció de la tensió social.

Elecció de la marca i justificació de com la solució a aquest problema coincideix amb els seus valors.

Estratègia creativa.

Artefinalització de les peces i vídeo presentació del case study.

4.2

Presentació oral de la proposta

2%

No 

-

-

Presentació del treball.

5

Treball en grup: Seminari

Creativitat en Viu.

15%

No

-

-

Investigació i decisions estratègiques.

Eix de comunicació.

Concepte creatiu.

Execució i realització del vídeo.


Es considerarà "presentat" a l'assignatura a l'estudiant que haja realitzat la prova final (examen escrit) o que s'haja presentat al 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Altres criteris d'avaluació. S'avaluarà permanentment la correcció ortogràfica, tant en els treballs presentats com en els exàmens, en els quals les faltes d'ortografia resten amb caràcter general 0,5 punts, si bé es farà una excepció amb les faltes d'accentuació mitjançant titlles i amb els errors de redacció, que restaran 0,25 punts.