Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0921 - Redacció Publicitària

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

45%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Examen/Prova escrita (45% de la nota final). Aquesta prova es realitzarà al final del semestre i avalua els coneixements teòrics principals impartits en l'assignatura, així com la capacitat adquirida d'aquests coneixements i de les sessions pràctiques, per elaborar una redacció publicitària o realitzar l'anàlisi crítica de la redacció d'un text publicitari. Els criteris de puntuació de cada part de la prova s'anunciaran prèviament a la seua realització i s'establiran proporcionalment a la càrrega de continguts i a la importància per al coneixement global de la matèria de cadascun dels temes tractats en classe. La nota mínima exigida per a considerar superada aquesta part és de 5 sobre 10 i serà recuperable en la data oficial prevista.

L'altre 55% de la nota final correspon a l'observació/execució de tasques i pràctiques i a l'elaboració de treballs acadèmics. Consistiran en l'aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirides amb el desenvolupament de cada tema. La nota mínima exigida per a considerar superada aquesta part és de 5 sobre 10. Tant la presentació oral de les pràctiques com la pràctica del Seminari de Publicitat Exterior no són recuperables en segona convocatòria.

L'assistència als seminaris de l'assignatura és necessaria.

Per a poder fer ús de les ponderacions, l'alumne ha de tindre aprovat tant l'examen com la part de les pràctiques. Si alguna d'aquestes dues parts no està aprovada en qualsevol convocatòria, l'alumne haurà de recuperar-la en la següent convocatòria, constant com a suspens fins que les dues parts estiguen aprovades i es puga fer la suma de totes les ponderacions.

En el següent quadre s'explica amb més detall la ponderació de cadascuna de les parts de l'avaluació, amb el desglosse del 55% corresponent a les pràctiques:


Avaluació

Recuperació

Criteris d'avaluació i observacions


Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable?

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació


1

Examen individual sobre continguts bàsics.

45%

45%

Examen en el període de recuperació

L’avaluació inclou aspectes teòrics i pràctics.

2.1

Treball individual:

Elaboració d'un relat.

8%

8%

Entrega día de l’examen de recuperació.

Aplicació de conceptes teòrics.

Estructura.

Coherència.

Correcció (redacció i ortografia).

Creativitat.

2.2

Presentació oral del autorrelat

2%

No 

-

-

Presentació oral.

3

Treball en grup: Seminari de Publicitat Exterior

15%

No

 

 

-

 

 

-

Aplicació de conceptes teòrics.

Adaptació i viabilitat.

Coherència.

Correcció (redacció i ortografia).

Creativitat.

Presentació oral.

4.1

Treball en grup: Redacció de textos corporatius

10%

10%

 

 

Entrega día de l’examen de recuperació.

Aplicació de conceptes teòrics.

Estructura, coherència i cohesió.

Correcció (redacció i ortografia).

Creativitat.

4.2

Presentació oral de la proposta

5%

No 

-

-

Presentació del treball.

5.1

Treball en grup: Redacció de textos publicitaris o Seminari

Creativitat en Viu (finalistes)

10%

10%

 

 

Entrega día de l’examen de recuperació.

Aplicació de conceptes teòrics.

Estructura, coherència i cohesió.

Correcció (redacció i ortografia).

Creativitat.

5.2

Presentació oral de la proposta

5%

No 

-

-

Presentació del treball.

Altres criteris d'avaluació. S'avaluarà permanentment la correcció ortogràfica, tant en els treballs presentats com en els exàmens, en els quals les faltes d'ortografia resten amb caràcter general 0,5 punts, si bé es farà una excepció amb les faltes d'accentuació mitjançant titlles i amb els errors de redacció, que restaran 0,25 punts.