Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

Treballs acadèmics: l’alumnat hauria de realitzar, organitzat per grups, dossiers de producció complets.


Examen: cada alumne o alumna haurà de respondre cinc preguntes de desenvolupament amb espai limitat a un full per ambdues cares en total, i a un test multiresposta, consistent en vint interrogants, amb quatre contestacions possibles, de les quals només una és correcta (tres errònies resten una encertada). Proporció en el càlcul de la nota final: 50% desenvolupament (p. e., un punt sobre deu cada pregunta) / 50% test.


Les proves estrictament necessàries per a superar l'assignatura per part de l'alumnat en la convocatòria, per tant, serà tant la realització i aprovat –amb nota mínima de 5 sobre 10) de l'examen; com del treball acadèmic (dossier de producció) –ídem pel que fa a la nota mínima; això és, 5/10.


Per a constar com a presentat o presentada en una convocatòria, l'alumnat ha de presentar-se a totes les proves; totes són recuperables en la segona convocatòria.