SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la programació: definició, origen i evolució

1.1. Definició de programació mediàtica i la seua figura professional.

1.2. Orígens dels models de programació.

1.2.1. El model americà.

1.2.2. El model europeu.

1.2.3. El model espanyol.

1.3. Etapes clau de l’evolució de la programació.

1.3.1. La desregulació.

1.3.2. La TDT.

1.3.3. Les plataformes de reproducció en continu.

Tema 2. Models, processos i tècniques de programació

2.1. Models i tècniques de programació televisiva: de la televisió generalista a la televisió en continu.

2.2. Models i tècniques de programació radiofònica: de les ones al podcast.

2.3. Processos de construcció de l’oferta de programació.

 

Tema 3. Els públics i la investigació d’audiències

3.1. Les audiències a Espanya.

3.2. Investigació d’audiències en ràdio.

3.3. Investigació d’audiències en televisió.

3.4. Investigació d’audiències en l’entorn virtual.

3.5. La investigació d’audiències i la publicitat.

 

Tema 4. Els continguts mediàtics

4.1. Identificació i aprofundiment dels gèneres mediàtics.

4.2. Evolució i tendències dels gèneres i formats.

4.3. Gèneres publicitaris per a mitjans audiovisuals.

4.4. Valors associats als continguts.

4.5. La representació de la igualtat en pantalla.

 

Tema 5. Marc legal per a la programació

5.1. La legislació europea.

      5.1.1 Evolució de les directives de serveis audiovisuals.

      5.1.2. La regulació de la TDT i de l’espai radioelèctric.

5.2. La legislació espanyola.

      5.2.1. La Llei general de l’audiovisual: antecedents, característiques i modificacions.

      5.2.2. La regulació dels mitjans públics de comunicació.

      5.2.3. El paper dels consells audiovisuals i de la CNMC.

5.3. Reptes per a la legislació en l’era digital.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16