Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l’assignatura, s’haurà d’obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L’assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a l’avaluació de la primera convocatòria, la qual segueix el mètode d’avaluació continua.
Els tipus de prova i la seua metodologia són:
Examen escrit individual (50%). Recuperable en segona convocatòria.
Treballs acadèmics (25%). Treball en grup (cinc persones). Recuperable de forma individual en segona convocatòria.
Resolució de casos (10%). Prova individual associada a l’activitat de seminari. És obligatòria l’assistència a una ponència per a optar a la seua avaluació en primera convocatòria. L’activitat es completa amb l’entrega d’un treball associat al tema de la ponència. És recuperable de manera individual en segona convocatòria. Per a la recuperació, l’alumnat ha de proposar una ponència relacionada amb l’assignatura i, una vegada confirmada la seua validesa pel professorat, realitzarà el treball corresponent.
Presentacions orals i pòsters (10%). Prova avaluable de manera individual dins de l’aula. No recuperable en segona convocatòria.
Observació/execució de tasques i pràctiques (5%). Prova avaluable de manera individual dins de l’aula. No recuperable en segona convocatòria.
No realitzar alguna de les proves avaluables en cada convocatòria suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana.
Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considerarà “Presentat o presentada” qui es presente a l’examen o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.
Tots els treballs han d’entregar-se a través de les tasques habilitades en l’Aula Virtual.