Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0941 - Anàlisi Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Projectes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

1. La prova escrita (examen) contindrà preguntes tipus test o a desenvolupar i supòsits pràctics sobre la matèria estudiada. Es realitzarà en el moment assignat pel calendari oficial d'exàmens.

2. La resta de proves avaluables consistirà en activitats proposades pel professorat a realitzar individualment o en grup, com: resolució d'exercicis i casos pràctics, presentacions de temes vinculats a l'anàlisi i la gestió financera que siguin rellevants per al sector turístic, aplicació a casos reals de les tècniques i conceptes estudiats.

Aquestes activitats seran avaluades tenint en compte la qualitat dels continguts dels casos elaborats, de la presentació que realitzen i de les intervencions durant l'exposició en els seminaris, tant dels seus treballs com dels desenvolupats pels altres grups.


Es consideren requisits per a superar l'assignatura:

  • Obtenir, almenys, el 50% del valor de la prova escrita

  • Assolir, almenys, el 50% de la nota màxima total amb el conjunt de les proves avaluables

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà sumant la nota de l'examen i la nota de les activitats avaluables, sempre que s'hagin superat les notes mínimes exigides.

Es considerarà presentat en una convocatòria l'estudiantat que es presente a l'examen oficial, independentment de si ha lliurat les activitats proposades durant el curs.


SEGONA CONVOCATÒRIA: En aquesta convocatòria es mantindrà la nota de les activitats avaluables de la primera convocatòria. Si aquestes no s'han lliurat i no requereixen presentació pública, serà possible la seva recuperació.

IMPORTANT:

-En el cas que l'estudiantat no puga acudir a l'examen final a causa d'alguns dels motius de causa major recollits en la normativa d'exàmens, haurà de notificar aquesta circumstància per escrit al responsable de l'assignatura, amb una antelació suficient (almenys un mes abans de la data oficial de l'examen) i farà constar aquests motius. El canvi de data es regirà pels criteris de la normativa d'exàmens.

-L'estudiantat tindrà dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I.

-D'altra banda, l'alumnat que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (siga l'examen, treballs o qualsevol altra activitat proposada) quedarà suspès automàticament, amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga iniciar per part de la Universitat Jaume I.