Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01. Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG03. Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C06. Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica. C08. Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica.

Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.