Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

En totes les convocatòries d'avaluació d'aquesta assignatura es treballarà amb dos tipus d'activitats d'avaluació: Prova final (Examen) i Proves d'Avaluació contínua.
 
La prova final serà de caràcter obligatori i no recuperable, mentre que les proves d'avaluació contínua seran de caràcter no obligatori i no recuperable.
 
La nota final serà el resultat de la combinació de les qualificacions obtingudes en les activitats d'avaluació ponderades amb els pesos indicats en la taula següent:

 

Activitat d' avaluació

Descripció

Carácter

Pes (%)

Proba final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diverses qüestions i/o problemes plantejats. Per a resoldre els problemes, com a material de suport l'alumne podrà utilitzar calculadores, taules, material bibliogràfic i anotacions de classe. La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

Obligatori

No recuperable

60

Probes d'valuació continua

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diverses qüestions i/o problemes plantejats. Per a resoldre els problemes, com a material de suport l'alumne podrà utilitzar calculadores, taules, material bibliogràfic i anotacions de classe. La durada màxima de la prova final serà de quatre hores..

No Obligatori

No recuperable

40

 

La nota final de l'assignatura serà la suma de ambdues qualificacions. Per a poder sumar-se s'haurà d'obtindre un mínim de 2 punts sobre 4 en l'Avaluació Contínua i 3 punts sobre 6 en l'Examen final.
 
En la segona convocatòria només es repetirà la prova final (examen).
 
La nota d'avaluació contínua es manté durant les corresponents convocatòries del curs acadèmic en el qual s'ha matriculat l'alumne (incloent la convocatòria extraordinària).
 
Es comptabilitzarà com presentat en la convocatòria corresponent quan l'alumnat es presente a l'examen final.