Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02. Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.
C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.
C06. Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.
C09. Planificar i gestionar projectes.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i eficiència energètica.

Planificar i gestionar projectes.

Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.