Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01. Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus. C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic. C07. Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica.

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica

Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.