SJF005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01. Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG03. Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C02. Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred. C03. Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient. C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic. C07. Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica.

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica

Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.

Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.