SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIZ011 - Aplicacions de la Biotecnologia a la Protecció de Cultius

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és continu, s'hi té en compte tot el treball realitzat per l'estudiant o l'estudianta durant tot el curs. 
 
En l'avaluació es té en compte: 
 
1. La realització d'un examen de teoria.  La nota mínima per a superar aquesta part de l'assignatura serà el 5/10.
2. L'assistència obligatòria i resolució de casos, amb entrega de l'informe corresponent. La nota mínima per a superar aquesta part de l'assignatura serà el 5/10.
 
La nota global de l'assignatura es calcula: 
60 % nota avaluació contínua  + 40% nota proves teoria i informes.
 
El sistema de recuperació és una prova anàloga a la descrita en l'avaluació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16