SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIZ011 - Aplicacions de la Biotecnologia a la Protecció de Cultius

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE2 - Integrar els coneixements de la biotecnologia mediambiental i la producció agrícola per a solucionar problemes complexos de manera eficaç.

CG05 - Reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes importants d'índole científic, social o ètic.

Resultats d'aprenentatge

Determinar como las aplicaciones de la biotecnología a la protección vegetal pueden contribuir a la mejora de la sostenibilidad de la agricultura

Determinar las aplicaciones de la biotecnología a la protección de cultivos

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16