SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Bloc 1. Tècniques d’estudi dels àcids nucleics i proteïnes

1. Introducció a l’estudi dels àcids nucleics.

2. Tècniques basades en la reacció en cadena de la polimerasa: PCR, RTq-PCR, RT-PCR, PCR in situ, PCR niada.

3. Ús bàsic d’eines bioinformàtiques: Portals de bioinformàtica (EBI-EMBL, NCBI). Bases de dades de seqüències (GenBank, Swiss-Prot). Cerca i anàlisi de seqüències (BLAST). Alineaments múltiples (CLUSTALW).

4. Introducció a l’enginyeria genètica: conceptes bàsics de clonatge. DNA recombinant; vectors i eines; incorporació de DNA a l’hoste, tècniques bàsiques.

5. Mutagènesi. Tipus de mutacions: Deleccions, insercions, substitucions. Agents mutàgens. Mutagènesi a l’atzar i dirigida.

6. Silenciament gènic: transcripcional i post-transcripcional.

7. Tècniques de marcatge i hibridació d’àcids nucleics: Northern i Southern.

8. Introducció a l’estudi de proteïnes.

9. Separació de proteïnes: Cromatografia, electroforesi.

10. Electroforesi mono i bidimensional.

Bloc 2. Aplicació de les diverses tècniques en biotecnologia agrària.

1. Detecció de patògens en plantes.

2. Expressió gènica en plantes: Anàlisi transcriptòmica en resposta a l'estrès (biòtic i abiòtic).

3. Expressió geniva en patògens: Estudi de factors de supervivència i de patogènesi.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16