SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

L'avaluació constarà de dos tipus de proves, exàmens escrits i avaluació contínua de pràctiques i dels treballs de curs tutoritzats. Es realitzarà amb la suma dels punts de les diferents proves proposades. L'avaluació queda com es mostra a continuació:

a) Exàmens escrits.

L'examen de teoria consistirà en una prova escrita amb preguntes sobre els continguts vists en tots els temes de l'1 al 4. Valdrà fins a 3 punts del total de la nota. És obligatori realitzar-lo per a superar l'assignatura. Per a superar aquesta part és necessari obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'aquesta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen similar al descrit.

Treball de curs tutoritzat. Es basa en desenvolupament d'un treball en el qual es desenvolupe un objectiu de millora de la qualitat en un cultiu a triar per l'alumne, seguint l'estructura i plantejaments explicats amb detall per a la tomaca en el tema 4. És obligatori realitzar-lo per a superar l'assignatura. S'avaluaran l'estructura i els continguts del treball presentat (3 punts). Per a superar aquesta part cal obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10. Si no se supera aquesta part, per a la segona convocatòria del curs, s'ha de realitzar un nou treball de curs amb un altre supòsit pràctic

b) Avaluació contínua.

Treball de curs tutoritzat. L'exposició i defensa valdrà 1 punt. Les tutories estan relacionades amb la realització del treball de curs. Seran obligatòries (es pactarà l'horari d'assistència amb cada grup). S'hi valorarà la preparació del treball, la consideració de diverses alternatives i la capacitat de síntesi de continguts. Aquesta part valdrà 0,5 punts del total de la nota. En cap cas la nota obtinguda en tutories servirà per a aprovar l'assignatura. Si no s'assisteix a les tutories, la puntuació d'aquesta part no es podrà recuperar.

Pràctiques. Les pràctiques s'avaluaran de manera contínua en finalitzar les respectives sessions. Els i les alumnes han de presentar obligatòriament els resultats obtinguts en realitzar la pràctica o bé les respostes a les preguntes curtes referents a les sessions desenvolupades. Aquesta part val fins a 1,5 punts del total de la nota. Ateses les característiques de les pràctiques, si no es realitza durant el curs, no es podrà recuperar.

Treball coordinat entre assignatures. Tindrà un valor d'1 punt. S'engloba dins del temps de pràctiques de laboratori i del temps de treball independent de les assignatures implicades (Aplicacions Biotecnològiques dels Marcadors Moleculars; Cultiu in vitro i Biotecnologia; Millora Genètica de la Qualitat; Regulació de l'Expressió Gènica i Bioestadística). El treball es realitzarà amb dos grups de plantes de tomaca als quals s'aplicaran dos tipus de fertilització nitrogenada (controls amb fertilització normal i plantes exposades a un excés de fertilització nitrogenada). S'avaluaran analíticament les característiques de qualitat interna (organolèptica o nutritiva/funcional) en tots dos grups de plantes i s'utilitzaran marcadors moleculars per a detecció de gens relacionats amb característiques de qualitat. A més, tots dos grups de plantes s'inocularan amb un virus que pot provocar importants pèrdues econòmiques (ex: ToMV) per a, posteriorment, realitzar un sanejament d'aquest material vegetal. Es comprovarà el grau d'èxit del sanejament mitjançant marcadors moleculars del virus comunament utilitzats per a la detecció en sanitat vegetal. Finalment, es mesurarà l'expressió del gen NRT2.3 en aquestes plantes per a veure-hi la regulació deguda a l'excessiva fertilització nitrogenada i la relació amb la infecció vírica. També es realitzarà la corresponent anàlisi bioestadística dels resultats obtinguts.

En el cas que un estudiant o estudianta no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, per no haver realitzat alguna de les activitats o no haver superat alguna o algunes, es considerarà la possibilitat que repetisca la part o parts implicades o, en el pitjor dels casos, ha de realitzar un examen teòric, un de pràctic i una nova col·lecció de problemes. En aquest cas, per a superar l'assignatura haurà d'obtenir una nota mínima de 5 sobre 10.

Es considerarà presentat a la convocatòria qualsevol estudiant o estudianta que s'haja examinat d'alguna de les parts principals de l'assignatura (teoria, pràctiques o treball de curs).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16