SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE2 - Integrar els coneixements de la biotecnologia mediambiental i la producció agrícola per a solucionar problemes complexos de manera eficaç.

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE4 - Saber organitzar el treball d'un laboratori de l'àmbit biotecnològic de forma adequada i amb seguretat.

CE5 - Formular hipòtesi de treball, integrant resultats experimentals i informació científica, per a poder planificar protocols experimentals i solucionar problemes biotecnològics concrets.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG02 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi en la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Conocer las aplicaciones de la biotecnología en la mejora de la calidad de productos agrícolas

Determinar la importancia del uso de la variabilidad natural en programas de mejora de la calidad

Saber manejar la terminología científica básica relacionada con la mejora genética de la calidad

Ser capaz de analizar los procedimientos de evaluación de la calidad en productos agrícolas

Ser capaz de determinar cuáles son los parámetros de calidad interna y externa relevantes en productos agrícolas

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16