SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

  •     Examen (50%). Consisteix en breus qüestions teòriques i en la resolució d'exercicis pràctics.
  •     Avaluació contínua:

                     - Entrega de treballs i activitats (25%)

                     - Memòries de pràctiques (15%)

                   -Treball coordinat entre assignatures (10%) que s'engloba dins del temps de pràctiques de laboratori i del temps de treball independent de les assignatures implicades (Vegeu l'apartat 11). Siga quin siga el grup d'assignatures elegides, l'estudiantat ha d'utilitzar diverses tècniques estudiades en aquesta assignatura per a: descriure, quantificar, analitzar i  avaluar-ne els resultats experimentals, així com, establir les conclusions coherents dins de l'àmbit elegit.
 

Es considera com presentat a aquell alumne o alumna que ha realitzat el 50% de qualsevol de les activitats i/o es presente a l'examen.

Per aprovar l'assignatura, a més d'obtenir una nota superior a 5 en la mitjana de totes les parts, s'haurà d'obtenir almenys un 4 sobre 10 en l'examen.

En el cas que algun estudiant o estudianta no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria dins del mateix curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16