SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE4 - Saber organitzar el treball d'un laboratori de l'àmbit biotecnològic de forma adequada i amb seguretat.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG03 - Tenir capacitat de descripció, quantificació, anàlisi, avaluació de resultats experimentals i establiment de conclusions coherents.

CG07 - Ser capaç d'utilitzar el mètode científic, saber organitzar i planificar experiments amb rigor metodològic i comprendre i entendre les limitacions que té l'aproximació experimental.

Resultats d'aprenentatge

Aprender a diseñar un experimento biológico o agronómico, definiendo correctamente las variables de interés, los factores y la posibilidad de interacción entre ellos.

Aprender a resolver el experimento con ayuda de paquetes estadísticos y saber Interpretar los resultados para obtener conclusiones válidas.

Comprobar la adecuación del modelo y sus hipótesis básicas.

Controlar los fundamentos de los diseños y los modelos estadísticos más comunes en las ciencias técnico/ experimentales

Diseñar experimentos que, cuando sea pertinente, tengan un adecuado planteamiento estadístico.

Plantear correctamente el ensayo y justificarlo.

Ser capaz de redactar de forma coherente las conclusiones estadísticas del experimento.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16