SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIZ003 - Biodiversitat i Desenvolupament Agrícola

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Criteris de superació

L'examen escrit estarà compost per preguntes curtes que es relacionen amb els temes 1-4 (40%).

L'avaluació contínua estarà formada per preguntes de l'aula virtual (20%), treball sobre les activitats pràctiques que es relacionen amb el tema 5 (siga el treball coordinat o independent) (10%), seminaris (10%), tutories (10%) i tasques lliures (10%).

D'aquestes tasques lliures, l'estudiantat només pot realitzar un màxim de dues.

Les diferents activitats es consideraran superades de la manera següent:

Examen de teoria. Temes 1-4 (obligatori) 2/4

Preguntes de l'aula virtual. Temes 1-4 (obligatori) 1/2

Treball relacionat amb el tema 5 (obligatori) 0,5/1

Seminaris (obligatori) 0,5/1

Tutories (obligatori) 0,5/1

Tasques lliures, com resum de publicacions científiques, discussió de llibres, pel·lícules, documentals o notícies (optatiu) 0,25/0,5 cada una.

A totes les activitats que s'entreguen fora dels terminis establerts se'ls multiplicarà per 0,5 la nota obtinguda.

Es considera presentada a l'assignatura a tota persona que realitze el 50% de qualsevol de les activitats obligatòries. En el cas que no se supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16