SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIZ003 - Biodiversitat i Desenvolupament Agrícola

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE2 - Integrar els coneixements de la biotecnologia mediambiental i la producció agrícola per a solucionar problemes complexos de manera eficaç.

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG05 - Reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes importants d'índole científic, social o ètic.

Resultats d'aprenentatge

Analizar de forma crítica las diferentes ideas sobre biodiversidad biológica y su aplicación a la biotecnología.

Aplicar soluciones socialmente aceptables, ecológicamente equilibradas y económicamente factibles a aspectos de gestión de recursos naturales.

Desarrollar la capacidad para reconocer la diversidad agrícola y los mecanismos adecuados para su conservación.

Ser capaz de interpretar el estado de los recursos naturales, los factores de cambios involucrados y los mecanismos de mantenimiento de una gestión sostenible de entornos agrícolas.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16