SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIZ002 - Aplicacions Biotecnològiques dels Marcadors Moleculars

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura representa el 50% de la nota i es compon de:

Les pràctiques de l'assignatura (laboratori i problemes) (20%). L'assistència a les pràctiques és obligatòria i la no realització implica no superar l'assignatura. Cal la qualificació d'un 5 en les pràctiques per a poder aprovar l'assignatura.
Les activitats de classe (20%). Aprenentatge per projectes, aprenentatge cooperatiu i realització de les activitats a través de qüestionaris en l'aula virtual.
Treball coordinat (10%). La coordinació es realitza conjuntament entre les assignatures de Cultiu In Vitro i Biotecnologia, Millora Genètica de la Qualitat, Regulació de l'Expressió Gènica i Bioestadística. Consisteix a redactar un treball a partir dels resultats de les pràctiques de les cinc assignatures. Descripció del treball coordinat: dos grups de plantes de tomata seran sotmeses a dos tipus de fertilització nitrogenada, adequada i en excés. S'avaluaran les característiques de qualitat interna. Els dos grups de plantes s'inocularan amb el virus del mosaic de la tomata (ToMV). Es detectarà la infecció per mitjà de marcadors del virus i, posteriorment, se sanejaran. L’èxit del sanejament es comprovarà utilitzant de nou el mateix marcador del virus. Finalment, es mesurarà l'expressió del gen NRT2.3 per a veure-hi la regulació deguda a l'excessiva fertilització nitrogenada i relació amb la infecció vírica. Els resultats obtinguts seran sotmesos a la corresponent anàlisi estadística. Se requereix un 4 sobre 10 per a aprovar el treball.

La nota de l'avaluació contínua es mantindrà per a la primera i segona convocatòria

L'examen teòric suposa el 50% restant de la nota i cal la qualificació d'un 5 sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

Un estudiant o estudianta es considera presentat o presentada a una convocatòria si es presenta a la prova final (examen) de l'assignatura en la dita convocatòria.

Un estudiant o estudianta es considera no presentat o no presentada (NP) a una convocatòria si no es presenta a l'examen final de l'assignatura, encara que s'haja presentat alguna o a totes les proves d'avaluació contínua.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16