SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SIZ002 - Aplicacions Biotecnològiques dels Marcadors Moleculars

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE4 - Saber organitzar el treball d'un laboratori de l'àmbit biotecnològic de forma adequada i amb seguretat.

CE5 - Formular hipòtesi de treball, integrant resultats experimentals i informació científica, per a poder planificar protocols experimentals i solucionar problemes biotecnològics concrets.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG02 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi en la resolució de problemes.

CG03 - Tenir capacitat de descripció, quantificació, anàlisi, avaluació de resultats experimentals i establiment de conclusions coherents.

Resultats d'aprenentatge

Analizar de forma crítica la literatura científica y la tecnología disponible sobre aplicaciones de marcadores moleculares.

Aplicar diferentes técnicas experimentales y métodos de trabajo utilizando distintos marcadores moleculares

Controlar las aplicaciones de los marcadores moleculares en los diferentes ámbitos agrícolas: mejora genética vegetal, protección de cultivos y agroindústria.

Controlar los marcadores moleculares desarrollados hasta la fecha.

Saber analizar y sintetizar los resultados prácticos obtenidos, con el uso de marcadores moleculares y transmitirlos de forma oral y escrita.

Ser capaz de aplicar correctamente los marcadores moleculares para resolver las necesidades de los diferentes ámbitos agrícolas: mejora genética vegetal, protección de cultivos y agroindústria.

Ser capaz de identificar las necesidades biotecnológicas de los diferentes ámbitos agrícolas: mejora genética vegetal, protección de cultivos y agroindústria y seleccionar aquellos marcadores moleculares más eficaces que permitan a aportar soluciones.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16