SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

9,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

3,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C01 - Analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia de forma eficient i conèixer el marc legislatiu aplicable.

C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

C06 - Realitzar certificacions, auditories, verificacions, informes, peritatges i projectes en l'àmbit de l'eficiència energètica.

CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

RA076 - Saber identificar y cuantificar la demanda energética de una empresa utilizando los aparatos de medida necesarios.

RA077 - Plantear un estudio de viabilidad económica de las mejoras planteadas.

RA078 - Proponer medidas correctoras en base a las últimas tecnologías existentes de cara a mejorar la eficiencia energética de la empresa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16