Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'assignatura ofereix dos itineraris d'avaluació en funció de la disponibilitat de l'alumnat per a assistir a les activitats presencials que es desenvoluparan.

Opció A: Avaluació contínua

L'alumnat que puga realitzar un seguiment habitual de l'assignatura (80% de les sessions pràctiques) podrà acollir-se a aquest itinerari d'avaluació, que està dividit en quatre grans apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu respecte a la qualificació final i podrà estar compost per diferents subapartats en funció de les característiques de l'alumnat i del desenvolupament de l'assignatura.

1. Prova global d'avaluació individual sobre els continguts impartits en l'assignatura = 30% de la qualificació final.
2. Elaboració i aplicació de tasques pràctiques = 30% de la qualificació final.
3. Elaboració i/o exposició oral de treballs = 30% de la qualificació final.
4. Observació i execució de tasques i pràctiques = 10% de la qualificació final. 

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima d'1,5 punts sobre 3, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la seua qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts.

L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de "no presentat".

* En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria l'alumnat haurà d'acollir-se a l'opció B, avaluació puntual, en la segona convocatòria, i conservarà exclusivament la qualificació de l'apartat 1 (sempre que haja obtingut almenys 5 punts sobre una escala de 10) que se correspon en l'apartat 1 de l'avaluació puntual.. 


Opció B = Avaluació puntual

L'alumnat que no puga realitzar un seguiment habitual de l'assignatura haurà d'acollir-se a aquest itinerari d'avaluació que implica una prova escrita dividida en dos apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu del 50% respecte a la qualificació final.

1. Prova d'avaluació sobre els continguts teòrics de l'assignatura = 30% de la qualificació final.

2. Prova d'avaluació sobre els continguts pràctics de l'assignatura = 70% de la qualificació final.
 

Per a superar l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en cadascun dels dos apartats una qualificació mínima de 5 punts sobre 10. En cas de no superar un dels dos apartats, la seua qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts.

L'alumnat que no complete algun dels dos apartats d'avaluació obtindrà la qualificació de "no presentat".

* En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria mitjançant l'avaluació puntual, l'alumnat podrà conservar la qualificació de qualsevol dels dos apartats sempre que haja obtingut almenys 5 punts sobre una escala de 0 a 10.