Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Lliçó 1. Despeses públiques. Principis constitucionals
I- Concepte i naturalesa del gasto públic
II- Principis constitucionals del gasto públic
Lliçó 2. Concepte i naturalesa jurídica del pressupost
I- Configuració Històrica del Pressupost de l'Estat
II- Diversitat pressupostària
III- Concepte legal
IV- Naturalesa Jurídica del Pressupost
1. Plantejament
2. Tesi del pressupost com a llei formal
3. Tesi del pressupost com a llei material
4. La naturalesa jurídica del pressupost en el dret espanyol
5. La Llei de Pressupostos i la llei tributària substantiva
6. Les modificacions tributàries realitzades per la Llei de Pressupostos
a)      Modificació dels tributs
b)      Autorització establida en un decret llei
Lliçó 3. Principis i regles de programació i execució
I- Principis i regles de programació pressupostària
1. Estabilitat pressupostària
2. Plurianualitat
3. Transparència
4. Eficiència en l'assignació y utilització de recursos públics
II- Principis i regles de gestió pressupostària
1. Unitat
2. Pressupost íntegre
3. Anualitat
4. No afectació
5. Especialitat
6. Informació
III- Escenaris pressupostaris plurianuals
Lliçó 4. Contingut i estructura de la Llei de Pressupostos
I- El contingut dels Pressupostos Generals de l'Estat
1. Objecte de la Llei de Pressupostos
2. Àmbit dels Pressupostos Generals de l'Estat
II- Estructura dels Pressupostos
1.      Estructura dels estats de despeses
a)      Classificació orgànica
b)      Classificació per programes
c)      Classificació econòmica
2. Estructura dels estats d'ingressos
Lliçó 5. Efectes jurídics del pressupost
I- Efectes jurídics del pressupost respecte als ingressos públics
1. Evolució de la doctrina
2. El dret positiu espanyol
II- Efectes jurídics del pressupost respecte a les despeses públiques
1. Art. 46 LGP
2. Distinció entre obligacions econòmiques i obligacions de pagament de la Hisenda Pública
3. El significat de l'art. 46 LGP
III- Incidència de la Llei de Pressupostos en situacions jurídiques particulars
IV- Efectes especials de la Llei de Pressupostos en relació amb determinats crèdits de gasto
1. Crèdits excepcionals
2.      Despeses reservades
3.      El deure gastar certs crèdits pressupostaris
Lliçó 6. Elaboració i aprovació del Pressupost
I- Elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat
1. Preparació i proposició d'Avantprojectes
2. Formació de l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos
3. Aprovació pel Govern del Projecte de Llei de Pressupostos
II- Aprovació Dels Pressupostos
1. Introducció
2. Tramitació parlamentària
3. Esmenes a la totalitat
4. Esmenes parcials
5. Limitacions a la potestat parlamentària
Lliçó 7. Els crèdits i les seues modificacions
I- Introducció
II- Modificacions de crèdit de l'Estat
1. Transferències de crèdit
2. Generacions de crèdit
3. Crèdits ampliables
4. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
5. Incorporacions de crèdit
6. Bestretes de tresoreria
III- Aplicació de modificacions al Fons de contingència
IV- Modificacions de crèdit de l'entitats públiques empresarials, societats mercantils estatals i fundacions del sector públic estatal
Lliçó 8. Gestió Dels Pressupostos Generals de l'Estat
I- Fases del procediment de gestió de despeses
1. Aprovació del gasto
2. Compromís de gasto
3. Reconeixement de l'obligació
4. Ordenació del pagament
5. Pagament material
II- Fases del procediment de gestió d'ingressos
1. Reconeixement del dret
2. Extinció del dret
III- Especialitats del procediment de gestió
1. Embargament de drets de cobrament
2. Pagaments indeguts i la resta de reintegraments
3. Bestretes de caixa fixa i fons de maniobra
4. Pagaments a justificar
Lliçó 9. Control de la gestió economicofinancera
I- Concepte, naturalesa i classes de control
II- Objectius del control
III- Àmbit del control
IV- Principis d'actuació i prerrogatives
V- Drets i deures
VI- Funció interventora
1. Definició
2. Àmbit d'aplicació
3. Modalitats d'exercici
4. Fiscalització
5. Inconvenient
6. Discrepàncies
VII- Control financer permanent
1. Definició
2. Àmbit d'aplicació
3. Contingut
4. Informes
VIII- Auditoria pública
1. Definició
2. Àmbit d'aplicació
3. Formes d'exercici
4. Informes
IX- Tribunal de comptes i control parlamentari
Lliçó 10. Altres pressupostos
I- Pressupost de les comunitats autònomes
II- Pressupost de ens locals
III- Pressupost de ens institucionals
IV- Pressupost de la unió europea