SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada consistirà en classes teòriques, resolució de casos pràctics, foment de l'aprenentatge autònom i tutories:

En les classes teòriques es procedirà a l'exposició del tema per part del professor amb la preparació i discussió per part dels estudiants. Prèviament a l'exposició de cada un dels diferents temes, el professor recomanarà als estudiants una lectura prèvia relacionada amb el tema a desenvolupar en classe.

En la resolució de casos pràctics els estudiants treballaran problemes i exercicis. La resolució d'aquestos exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a enfrontar situacions reals.

També es fomentarà l'aprenentatge autònom. L'estudiant haurà de repassar individualment els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professor.

Finalment, les tutories s'empraran per a la resolució de dubtes relatius a la teoria i pràctica abordades en l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16