SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

CMG113 Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills en l’àmbit de la gestió economicofinancera

CMG31 Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos

RACF31 Conèixer el marc teòric de la gestió econòmica i financera i el seu funcionament en un context polític donat.

RACF32 Gestionar els ingressos públics.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16