SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes.

CG12 - Presa de decisions.

CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.

Resultats d'aprenentatge

RACF111 Conèixer el patrimoni comptable d’una entitat.

RACF112 Comprendre les magnituds renda per al càlcul del resultat.

RACF113 Aplicar la tècnica comptable i la seua representació d’acord amb els criteris de la partida doble.

RACF114 Conèixer la normativa comptable.

RACF115 Comprendre la informació comptable externa de les entitats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16