SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1230 - Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

La puntuació final ha de ser superior a 5 en totes les parts tant en primera com en segona convocatòria. Per al càlcul de la puntuació, es tindrà en compte l'avaluació de totes les entregues parcials. Només es considerarà com NO PRESENTAT a aquells estudiants que no participen en cap actividtat de l'assignatura. En segona convocatòria l'estudiant haurà de superar una prova escrita que versarà sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

 
 
 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16